niedziela, lutego 23, 2014

Kontrola pracownika

Pracodawca-przełożony w każdej chwili może kontrolować rzetelność wykonywania obowiązków pracowniczych przez swojego podwładnego osobiście lub poprzez osoby upoważnione. Pracownik wykonuje pracę pod nadzorem kierownictwa i jest zobowiązany stosować się do jego poleceń. Polecenia nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). W przeciwnym razie pracownik powinien odmówić wykonania polecenia. Należy dodać, że kontrola powinna dotyczyć tylko i wyłącznie pracy, a nie dóbr osobistych czy ogólnie życia prywatnego, gdyż zgodnie z konstytucją obowiązkiem pracodawcy jest ochrona godności pracownika. Kontrola nie może mieć charakteru mobbingu tzn. ewentualne uwagi kierowane przez przełożonego do pracownika nie powinny go demotywować i niszczyć psychicznie, a także pracodawca nie powinien nadużywać tzw. "czasu dostępności pracownika dla pracodawcy". Pracownik wykonujący polecenie przełożonego musi mieć czas na jego wykonanie i koncentrację. W przeciwnym razie zadanie może zostać wykonane z błędem i niepoprawnie lub wcale nie wykonane.


Kontrolę osobistą pracownika można zastosować w uzasadnionych przypadkach. Stosuje się ją szczególnie w firmach produkcyjnych, gdzie istnieje możliwość wyrządzenia strat na mieniu firmy przez pracownika. Pracownicy są wtedy poinformowani o wprowadzeniu przez pracodawcę w zakładzie pracy takiej kontroli i są zobowiązani się jej stale poddawać.
Pracodawcy nieprzychylnie podchodzą do korzystania z internetu , w tym firmowej poczty e-mail, przez pracowników w celach poza pracowniczych. Internet jest niezbędny do realizacji obowiązków pracowniczych i powinien być dla niego dostępny. Z tym, że pracownik winny jest wykorzystywać go jedynie w tym celu. Nie w celach prywatnych! Może to zrobić w trakcie przerwy i na moment skorzystać z internetu prywatnie wchodząc na ogólnodostępną stronę, jeśli nie jest zablokowana. Pracownik korzystając  z internetu w trakcie pracy naraża się na zarzut naruszenia obowiązków pracowniczych. 
Kolejna kontrola obejmuje połączenia telefoniczne z telefonu służbowego. Polega to na sprawdzeniu szczegółowych bilingów telefonicznych z danego numeru wewnętrznego. Nie może ona jednak polegać na zainstalowaniu podsłuchu i rejestru rozmów telefonicznych, bo to już jest naruszenie praw konstytucyjnych - osobistych i komunikacyjnych pracownika.
Jedna  z podstawowych kontroli obejmuje monitoring poprzez kamery video. kamery powinny być zamontowane w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest praca, a nośniki z nagraniami zabezpieczone i nieudostępniane osobom niepożądanym.

czytaj dalej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz