sobota, października 26, 2013

Przerwa w pracy

W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy - ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm., pracownikom zagwarantowano prawo do przerw w pracy i wynagrodzenie w takiej samej w wysokości jak za czas przepracowany przez nich aktywnie.
Podstawowa przerwa, przy pracy minimum 6 godzin, to tzw. powszechna jest 15 minutowa. Może być ona wykorzystana przez pracownika w dowolny sposób, choć docelowo została utworzona na spożycie posiłku - śniadania. Długość przerwy może być wydłużona ale nigdy skrócona i zniesiona bo stanowiłoby to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W zakładzie pracy może zostać wprowadzona 60- minutowa tzw. przerwa na lunch. Jest ona nieobowiązkowa i nieodpłatna, chyba że pracodawca dobrowolnie postanowi wypłacać wynagrodzenie.


Uprawnienie do dodatkowych przerw w pracy mają
-  pracownice karmiąca dziecko piersią - ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy przy jednym dziecku, a przy więcej niż jednym dziecku po 45 minut każda, jeżeli jej dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 4 godziny. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracownicy nie przekracza 6 godzin – pracownica uzyskuje prawo wyłącznie do jednej przerwy; trwającej odpowiednio 30 lub 45 minut.
- osoby niepełnosprawne - ma uprawnienie do dodatkowych 15 minut przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Z takiego uprawnienia niepełnosprawny może jednak skorzystać dopiero po przedstawieniu pracodawcy odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże prawo do dodatkowej przerwy nie zależy ani od stopnia niepełnosprawności ani od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.
- pracownicy młodociani - przy dobowym wymiarze czasu pracy przekraczającego 4,5 godziny przysługuje mu uprawnienie do półgodzinnej przerwy.
- pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia mogą mieć przerwy w pracy wliczane do czasu pracy albo na obniżone normy, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie przerwy w pracy mogą być wliczane do czasu pracy.
- pracownicy zajmujący stanowiska wyposażone w monitory ekranowe, Dz. U. Nr 148, poz. 973,  w wymiarze co najmniej 4 godziny dziennie mają prawo do 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze, która powinna być wykorzystana na wykonywanie czynności zawodowych, do których nie jest niezbędne korzystanie z komputera. Celem powyższej przerwy jest ochrona oczu pracownika przed nadmiernym zmęczeniem.
- pracownicy kierujący pojazdami - mają prawo do  maksymalnie 5-godzinnej przerwy, niewliczanej do czasu pracy. Za ten czas należy się wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz